Regulamin Konferencji Dzień Porażki

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia konferencji „Dzień Porażki”.
 2. Organizatorem konferencji Dzień Porażki, zwanej dalej Konferencją, jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216 KRS: 0000758134 zwana dalej Organizatorem.
 3. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 stycznia 2019 w siedzibie HubHub, ul. Postępu 14 w Warszawie. Dzieli się na część warsztatową 17.01.2019 i wykładową 18.01.2019.
§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Konferencja – wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dobra Porażka w dniach 17 i 18 stycznia 2019 w siedzibie HubHub, ul. Postępu 14 w Warszawie.
 2. Warsztaty – spotkania, które odbywają się pierwszego dnia Konferencji – 17 stycznia 2019.
 3. Prelekcje – wykłady, prelekcje i panele, które odbywają się drugiego dnia Konferencji – 18 stycznia 2019
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zakupuje bilet lub bilety wstępu na Konferencję.
 5. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym).
 6. Evenea – serwis na stronie https://dzienporazki.evenea.pl/, za pośrednictwem której pobierane są opłaty za udział w Warsztatach i Prelekcjach
§3 Zgłoszenie
 1. Zgłoszenie na Konferencję musi być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Evenea – https://dzienporazki.evenea.pl/.
 2. W sytuacji zamówienia przez Zamawiającego biletów dla większej liczby Uczestników niż jeden, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania rejestracji Uczestników za pośrednictwem formularza, który będzie wówczas dostępny w serwisie Evenea.
  1. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o przekazaniu ich danych w celu rejestracji na Konferencję oraz do przekazania Uczestnikom informacji o Regulaminie Konferencji.
 3. Zgłoszenie udziału w Konferencji oraz opłata za udział w niej powinny zostać dokonane w terminie do dn.16.01.2019.
§4 Cena, warunki płatności
 1. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Evenea.
 2. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Konferencji, zależne od terminu zgłoszenia i rodzaju aktywności, na którą Zamawiający dokonuje zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli cen w Załączniku 1.
 3. Brak zgłoszenia lub wpłaty w terminach podanych w Tabeli cen w Załączniku 1, oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność dopłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy między ceną regularną i ceną „Early Birds”.
 4. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym serwisu Evenea.
 5. W przypadku wyboru opcji płatności offline, serwis Evenea wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe w terminie 6 dni, najpóźniej do dn. 16.01.2019. Po zaksięgowaniu przelewu, Zamawiający otrzyma fakturę na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności online, po dokonaniu płatności, system automatycznie wygeneruje fakturę i prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji.
§5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału
 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika w sposób przewidziany w ust.3 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji z udziału w Konferencji, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 3. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1-2 powinna zostać przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: poczta@dzienporazki.pl i być potwierdzona wiadomością zwrotną.
§6 Organizacja
 1. Konferencja odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora – w siedzibie HubHub, ul. Postępu 14 w Warszawie.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów serwis kawowy w dniu 17 stycznia 2019.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Prelekcji lunch i całodzienny serwis kawowy w dniu 18 stycznia 2019.
 4. Konferencja może być filmowana i fotografowana jedynie przez Organizatora.
 5. Zakazane jest nagrywanie przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji jedynie na użytek własny. Zakazane jest publikowanie zdjęć, zawierających treści merytoryczne, przedstawianych podczas Konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji.
 9. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
§7 Zobowiązania Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodnej z opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych Warsztatów w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej, w ocenie Organizatora, liczby uczestników. Wówczas wpłaty wniesione przez Zamawiającego za dany warsztat zostaną zwrócone przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.
§8 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika
 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla Warsztatów lub Prelekcji.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Konferencji przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji.
 5. W dniu Konferencji, w miejscu Konferencji Uczestnik otrzyma imienny identyfikator, uprawniający go do udziału w opłaconych częściach Konferencji.
  1. w celu otrzymania identyfikatora Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia zakupionych biletów z jego imieniem i nazwiskiem;
  2. w przypadku braku ww. biletów, w celu potwierdzenia opłacenia udziału w Konferencji i wydania identyfikatora, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek Organizatorów dokumentu tożsamości;
§9 Własność i prawa autorskie
 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Konferencji zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216, KRS: 0000758134 mail: poczta@dobraporazka.pl
 2. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik i Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 4. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 2-3, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.
 5. Wysłanie przez Zamawiającego i Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Zamawiającego i Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konferencji i Warsztatów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. oświadczeniem, że Zamawiający i Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie: wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5. akceptacją przez Zamawiającego i Uczestnika niniejszego Regulaminu.
§11 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu.
§12 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej dzienporazki.pl/regulamin-konferencji i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
Załącznik 1. Tabela z wykazem cen na poszczególne aktywności podczas Konferencji „Dzień Porażki”

 

Cena EARLY BIRDS         – obowiązuje do 31.12.2018 lub do wyczerpania limitu miejsc* Cena regularna*
Prelekcje 18.01.19 370 zł 440 zł
Warsztaty „Porażkologia praktyczna” – Jarosław Łojewski 300 zł 350 zł
Warsztaty „Porażki i błędy w biznesach (społecznych) analiza i wnioski na podstawie ponad 200 wywiadów z przedsiębiorcami z 32 krajów” – Anna Książek 300 zł 350 zł
Warsztaty „Przejdź na jasną stronę mocy” – Anna Flis i Jowita Spychalska 400 zł 450 zł
Warsztaty „Budowanie zespołu uczącego się na błędach” – Agata Lamparska 300 zł 350 zł
Warsztaty „Porażka jako ważna część życia – jak się na nią przygotować” – Joanna Grandzicka 400 zł 450 zł
Warsztaty „Jak reagować na negatywne opinie, żeby nie popełnić fuckupu?” – Monika Czaplicka 400 zł 450 zł
Warsztaty „un:branded – o nietworzeniu marki i budowaniu złych relacji” – Łukasz Murawski 300 zł 350 zł

* Wszystkie ceny brutto, zawierają 23% podatku VAT