Regulamin Wydarzenia Dzień Porażki

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia wydarzenia Dzień Porażki.
 2. Organizatorem Dnia Porażki, jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216 KRS: 0000758134 zwana dalej Organizatorem.
 3. Konferencja odbędzie się w dniu 12 marca 2020. Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji są warsztaty, które odbędą się w dniu 13 marca 2020.
 4. Miejscem konferencji i warsztatów jest Centrum Konferencyjne NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa.
 5. Adres mailowy do korespondencji z Organizatorem w tematach dotyczących Dnia Porażki: poczta@dobraporazka.pl
§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Wydarzenie– wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dobra Porażka w dniach 12-13 marca 2020 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa, składające się z Konferencji i Warsztatów
 2. Konferencja – wykłady, prelekcje i panele, które odbędą się w dniu 12 marca 2020
 3. Warsztaty – szkolenia, które odbędą się w dniu 13 marca 2020
 4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zakupuje bilet lub bilety wstępu na Konferencję.
 5. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym).
 6. Konfeo – serwis na stronie https://dzienporazki2020.konfeo.com za pośrednictwem której pobierane są opłaty za udział w Warsztatach i Prelekcjach
 7. Strona Wydarzenia – serwis internetowy na stronie https://dzienporazki.pl/
 8. Cena regularna – podstawowa cena biletów na Wydarzenie
 9. Cena promocyjna – cena biletów na Wydarzenie obniżona w stosunku do cen regularnych
§3 Zgłoszenie
 1. Zgłoszenie na Wydarzenie musi być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Konfeo
 2. W sytuacji zamówienia przez Zamawiającego biletów dla większej liczby Uczestników niż jeden, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania rejestracji Uczestników za pośrednictwem formularza, który będzie wówczas dostępny w serwisie Konfeo.
  1. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o przekazaniu ich danych w celu rejestracji na Wydarzenie oraz do przekazania Uczestnikom informacji o Regulaminie Wydarzenia.
 3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu oraz opłata za udział w niej powinny zostać dokonane w terminie do dn. 11.03.2020.
§4 Cena, warunki płatności
 1. Ceny za udział w Wydarzeniu są podane na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Konfeo.
 2. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Wydarzeniu, zależne od terminu zgłoszenia i rodzaju aktywności, na którą Zamawiający dokonuje zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się na Stronie Wydarzenia oraz w serwisie Konfeo.
 3. W przypadku zakupu biletów w cenie promocyjnej, brak wpłaty w terminie zakupu (dla płatności online) lub podanych przez serwis Konfeo (dla płatności przelewem), oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność zapłaty przez Zamawiającego ceny biletów aktualnej na dzień dokonania płatności.
 4. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym serwisu Konfeo.
 5. W przypadku wyboru opcji płatności offline, serwis Konfeo wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe w terminie podanym na fakturze. Po zaksięgowaniu przelewu, Zamawiający otrzyma fakturę na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności online, po dokonaniu płatności, system automatycznie wygeneruje fakturę i prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji.
§5 Zmiana Uczestnika, odwołanie udziału i zwroty biletów
 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika przez przesłanie stosownej informacji do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: poczta@dobraporazka.pl. Zmiana uczestnika musi być potwierdzona przez Organizatora być potwierdzona wiadomością zwrotną.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji z udziału w Konferencji, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
 3. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania, zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca lub godziny odbycia się Wydarzenia. Przez znaczącą zmianę godziny odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację w której Wydarzenie odbędzie się z ponad godzinnym wyprzedzeniem lub ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Przez znaczącą zmianę miejsca odbycia się Wydarzenia rozumie się sytuację w której zaplanowane Wydarzenie odbędzie się w innej miejscowości, niż ta w której Wydarzenie zostało pierwotnie zaplanowane.
 4. W przypadku zmiany daty lub znaczącej zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia opisanej w ustępie 3, zwroty należy zgłosić w wyznaczonym do tego terminie o którym Zamawiający zostanie poinformowany mailowo oraz na stronie dzienporazki.pl w zakładce FAQ. Po upływie wyznaczonego terminu, bilety zachowują swoją ważność na nowy termin lub miejsce odbycia się Wydarzenia i nie podlegają zwrotowi.
 5. Organizator zobowiązuje się do zwrotu należności Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Zamawiającemu opłacił udział w Wydarzeniu.
 6. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Zamawiającego (w tym dodatkowe opłaty z tytułu prowizji płatności bankowych) nie podlegają zwrotowi.
 7. Organizator ma prawo do nieznacznej korekty składu osób występujących w Wydarzeniu z przyczyn od niego niezależnych lecz pod warunkiem, że nie będzie ona większa niż połowa pierwotnie zaplanowanego składu oraz że nie wpłynie ona na zmianę programu dla zaplanowanego Wydarzenia.
 8. Organizator ma prawo do korekty kolejności lub zmiany tematów wystąpień lub składu osób występujących w Wydarzeniu z przyczyn od niego niezależnych. Zmiany te nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu biletów.
 9. W przypadkach innych niż opisane w ustępie 2 zwroty biletów nie są możliwe, a Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 oraz 13.
§6 Organizacja
 1. Wydarzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora – w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji lunch i całodzienny serwis kawowy.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Warsztatów serwis kawowy.
 4. Wydarzenie może być filmowane i fotografowane jedynie przez Organizatora.
 5. Zakazane jest nagrywanie filmów i dźwięku przez Uczestników podczas Wydarzenia bez uprzedniej zgody Organizatora.
 6. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Wydarzenia jedynie na użytek własny. Zakazane jest publikowanie zdjęć, zawierających treści merytoryczne, przedstawianych podczas Wydarzenia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Wydarzenia oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Wydarzenia.
 9. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Wydarzenia, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
§7 Zobowiązania Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Wydarzenia zgodną z opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych – wówczas wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez Organizatora w pełnej wysokości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych Warsztatów w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej, w ocenie Organizatora, liczby uczestników. Wówczas wpłaty wniesione przez Zamawiającego za dany warsztat zostaną zwrócone przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.
§8 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika
 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla Warsztatów lub Konferencji.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Wydarzenia przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Wydarzenia.
 5. W dniu Wydarzenia, w miejscu Wydarzenia Uczestnik otrzyma imienny identyfikator, uprawniający go do udziału w opłaconych częściach Wydarzenia.
  1. w celu otrzymania identyfikatora Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia zakupionych biletów z jego imieniem i nazwiskiem;
  2. w przypadku braku ww. biletów, w celu potwierdzenia opłacenia udziału w Wydarzenia i wydania identyfikatora, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek Organizatorów dokumentu tożsamości;
§9 Własność i prawa autorskie
 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem strony internetowej Wydarzenia zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216, KRS: 0000758134 mail: poczta@dobraporazka.pl
 2. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik i Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 4. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 2-3, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.
 5. Wysłanie przez Zamawiającego i Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem przez Zamawiającego i Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konferencji i Warsztatów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  3. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. oświadczeniem, że Zamawiający i Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie: wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  5. akceptacją przez Zamawiającego i Uczestnika niniejszego Regulaminu.
§11 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Wydarzenia przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Wydarzenia w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Wydarzenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  4. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu.
§12 Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnikiem może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Uczestnik może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: poczta@dobraporazka.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja Dobra Porażka, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Uczestnika zgodne z przekazanymi w Zgłoszeniu, adres e-mail Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 7. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Zamawiającego w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w konsultacji z Zamawiającym.
§13 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej dzienporazki.pl/regulamin-konferencji i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Załącznik nr 1 do Regulaminu wydarzenia Dzień Porażki

Niniejszy załącznik jest uzupełnieniem obowiązującego Regulaminu wydarzenia Dzień Porażki w zakresie zasad dotyczących sprzedaży biletów w ramach akcji promocyjnej „Dwa bilety w cenie jednego z okazji Walentynek”, zwanej dalej Promocją Walentynkową

I. Postanowienia ogólne

 1. Promocja Walentynkowa dotyczy biletów oznaczonych na platformie Konfeo komentarzem: „Dwa bilety w cenie jednego z okazji Walentynek”
 2. Promocja Walentynkowa trwa od dnia 13.02.2020, godz. 21:00 do dnia 16.02.2020, godz. 23:59. Liczy się data złożenia zamówienia (rezerwacji).
 3. W ramach Promocji Walentynkowej oferowana jest limitowana liczba biletów, określona przez Organizatora Dnia Porażki.
 4. Bo wyczerpaniu liczby biletów objętych Promocją Walentynką, możliwość zakupu takich biletów będzie zablokowana w Konfeo
 5. Promocja Walentynkowa nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
 6. Bilety zakupione poza terminem Promocji Walentynkowej nie podlegają wymianie na objęte Promocją Walentynkowa.

II. Zasady Promocja Walentynkowej

 1. Promocja Walentynkowa polega na sprzedaży pakietu 2 biletów na Wydarzenie lub wielokrotności tej liczby, o wartości 50% ceny regularnej.
 2. Każdy Zamawiający po wprowadzeniu i opłaceniu zamówienia otrzymuje dodatkową pulę biletów w ilości i rodzajach takich samych, jak w zamówieniu.

Przykład 1: zamówienie i opłacenie 1 biletu na konferencję spowoduje przyznanie 1 dodatkowego biletu na konferencje
Przykład 2: zamówienie i opłacenie 3 biletów na konferencję+warsztat spowoduje przyznanie 3 dodatkowych biletów na konferencję+warsztat

 1. Dodatkowe bilety przyznawane są w postaci kodów promocyjnych, umożliwiających bezpłatne zarejestrowanie się na wybraną w zamówieniu część Wydarzenia.
 2. Kody są wysyłane mailowo na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu
 3. W celu otrzymania dodatkowych biletów, Zamawiający lub osoba, której Zamawiający przekazuje kody, dokonuje rejestracji swojego udziału w Wydarzeniu w Konfeo, wykorzystując otrzymany kod promocyjny
 4. Kody wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od dnia:

a. dla płatności przelewem zwykłym: wpłynięcia należności za bilety na konto Organizatora
b. dla płatności on-line: potwierdzenia dokonania płatności przez organizacje płatniczą obsługującej transakcję

III. Postanowienia końcowe

 1. Pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Promocji Walentynkowej należy kierować do Organizatora na adres email: poczta@dobraporazka.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu wydarzenia Dzień Porażki

Niniejszy załącznik jest uzupełnieniem obowiązującego Regulaminu wydarzenia Dzień Porażki w zakresie zasad dotyczących sprzedaży biletów w ramach akcji promocyjnej „Dwa bilety w cenie jednego z okazji Tłustego Czwartku”, zwanej dalej Promocją Czwartkową

I. Postanowienia ogólne

 1. Promocja Czwartkowa dotyczy biletów oznaczonych na platformie Konfeo komentarzem: „Dwa bilety w cenie jednego z okazji Tłustego Czwartku”
 2. Promocja Czwartkowa trwa od dnia 18.02.2020, godz. 21:00 do dnia 21.02.2020, godz. 23:59. Liczy się data złożenia zamówienia (rezerwacji).
 3. W ramach Promocji Czwartkowej oferowana jest limitowana liczba biletów, określona przez Organizatora Dnia Porażki.
 4. Bo wyczerpaniu liczby biletów objętych Promocją Czwartkową, możliwość zakupu takich biletów będzie zablokowana w Konfeo
 5. Promocja Czwartkowa nie łączy się z innymi zniżkami ani promocjami.
 6. Bilety zakupione poza terminem Promocji Czwartkowej nie podlegają wymianie na objęte Promocją Czwartkową.

II. Zasady Promocja Czwartkowej

 1. Promocja Czwartkowa polega na sprzedaży pakietu 2 biletów na Wydarzenie lub wielokrotności tej liczby, o wartości 50% ceny regularnej.
 2. Każdy Zamawiający po wprowadzeniu i opłaceniu zamówienia otrzymuje dodatkową pulę biletów w ilości i rodzajach takich samych, jak w zamówieniu.

Przykład 1: zamówienie i opłacenie 1 biletu na konferencję spowoduje przyznanie 1 dodatkowego biletu na konferencje
Przykład 2: zamówienie i opłacenie 3 biletów na konferencję+warsztat spowoduje przyznanie 3 dodatkowych biletów na konferencję+warsztat

 1. Dodatkowe bilety przyznawane są w postaci kodów promocyjnych, umożliwiających bezpłatne zarejestrowanie się na wybraną w zamówieniu część Wydarzenia.
 2. Kody są wysyłane mailowo na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu
 3. W celu otrzymania dodatkowych biletów, Zamawiający lub osoba, której Zamawiający przekazuje kody, dokonuje rejestracji swojego udziału w Wydarzeniu w Konfeo, wykorzystując otrzymany kod promocyjny
 4. Kody wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od dnia:

a. dla płatności przelewem zwykłym: wpłynięcia należności za bilety na konto Organizatora
b. dla płatności on-line: potwierdzenia dokonania płatności przez organizacje płatniczą obsługującej transakcję

III. Postanowienia końcowe

 1. Pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Promocji Czwartkowej należy kierować do Organizatora na adres email: poczta@dobraporazka.pl