Regulamin Wydarzenia Dzień Porażki

 

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia wydarzenia kulturalnego pod nazwą Dzień Porażki 2020.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216 KRS: 0000758134 zwana dalej Organizatorem.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 października 2020, przez Internet (tzw. format online).
 4. Adres mailowy do korespondencji z Organizatorem w tematach dotyczących Dnia Porażki: poczta@dobraporazka.pl
§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

 1. Wydarzenie – wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dobra Porażka w dniu 13 października 2020, dostępne online
 2. Zamawiający– osoba fizyczna lub prawna, która zakupuje bilet lub bilety wstępu na Konferencję.
 3. Uczestnik– osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji (dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym).
 4. Konfeo– serwis na stronie https://dzienporazki2020.konfeo.com za pośrednictwem której pobierane są opłaty za udział w Warsztatach i Prelekcjach
 5. Strona Wydarzenia– serwis internetowy na stronie https://dzienporazki.pl/
 6. Cena Regularna– podstawowa cena biletów na Wydarzenie
 7. Cena Promocyjna– cena biletów na Wydarzenie obniżona w stosunku do cen regularnych
 8. Treści Premium – wydzielona część strony internetowej Organizatora, dostępna pod adresem https://dobraporazka.pl/premium/ , w której dostępne będą dla Uczestników materiały udostępnione przez Organizatora i Prelegentów po Wydarzeniu
§3 Zgłoszenie
 1. Zgłoszenie na Wydarzenie musi być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Konfeo.
 2. W sytuacji zamówienia biletów dla innych Uczestników niż Zamawiający, jest on zobowiązany do poinformowania Uczestników o przekazaniu ich danych w celu rejestracji na Wydarzenie oraz do przekazania im informacji o Regulaminie Wydarzenia.
 3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu oraz opłata za udział w niej powinny zostać dokonane nie później niż 1 dzień przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
§4 Cena i warunki płatności
 1. Ceny za udział w Wydarzeniu są podane na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Konfeo.
 2. Cena obejmuje:
  a. udział w Wydarzeniu,
  b. dostęp do Treści Premium na okres nie krótszy niż do dnia 31.12.2021
  c. dostęp do nagrań materiałów z Wydarzenia przez Organizatora i Prelegentów, udostępnionych po 13.10.2020 w ramach Treści Premium, na okres nie krótszy niż do dnia 31.12.2021
 3. Podczas zawierania transakcji nabycia biletów Organizator zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie dostępu do Treści Premium natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia. Wyrażenie zgody na przekazanie dostępu przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z Ustawa o prawach konsumenta, Art. 38, pkt. 13).
 4. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Wydarzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się na Stronie Wydarzenia oraz w serwisie Konfeo.
 5. W przypadku zakupu biletów w Cenie Promocyjnej, brak wpłaty w terminie podanym przy zakupie oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność zapłaty przez Zamawiającego Ceny Regularnej.
 6. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym serwisu Konfeo.
 7. W przypadku wyboru opcji płatności offline, serwis Konfeo wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe w terminie podanym na fakturze. Po zaksięgowaniu przelewu, Zamawiający otrzyma fakturę na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 8. W przypadku wyboru opcji płatności online, po dokonaniu płatności, system automatycznie wygeneruje fakturę i prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 9. Cena obejmuje udział w Wydarzeniu oraz dostęp do materiałów udostępnionych przez Organizatora i Prelegentów w ramach Treści Premium, na okres nie krótszy niż do dnia 31.12.2021.
§5 Zmiana Uczestnika, odwołanie udziału i zwroty biletów
 1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika przez przesłanie stosownej informacji do Organizatora pocztą elektroniczną na adres: poczta@dobraporazka.pl. Zmiana uczestnika musi być potwierdzona przez Organizatora wiadomością zwrotną.
 2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Organizator zobowiązuje się do zrealizowania Wydarzenia w najbliższym możliwym terminie, o którym powiadomi Uczestników nie później niż 4 tygodnie przed tym terminem. Natomiast Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji z udziału w Konferencji, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
§6 Organizacja
 1. Wydarzenie odbywa się przez Internet (tzw. format online).
 2. Szczegóły techniczne dotyczące dostępu do Wydarzenia, w szczególności adres strony internetowej oraz zasady logowania i korzystania z systemu konferencyjnego, będą przesłane mailowo Uczestnikom nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia oraz będą dostępna na Stronie Wydarzenia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Wydarzeniu:
  a. urządzenie mające dostęp do sieci Internet
  b. dostęp do konta poczty elektronicznej
  c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies oraz javascript. Zalecane wykorzystanie najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari
 4. Organizator nie ponosi kosztów udziału Uczestników w Wydarzeniu, w szczególności kosztów wykorzystania urządzeń, konta poczty elektronicznej oraz przesyłania danych (transmisji).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w szczególności za jakość obrazu i dźwięku docierających do Uczestników.
 6. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Wydarzenia zgodną z opisem.
 7. Organizator ma prawo do korekty kolejności lub zmiany tematów wystąpień lub składu osób występujących w Wydarzeniu. Zmiany te nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu biletów.
 8. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Wydarzenia, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Wydarzenia oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.
 11. Materiały z Wydarzenia udostępnione w ramach Treści Premium będą dostępne do odczytania, odsłuchania lub obejrzenia wyłącznie na stronie Fundacji, po zalogowaniu się uprawnionych Uczestników.
 12. Organizator dołoży wszelkich starań, aby udostępnić komplet zapisów z Wydarzenia, natomiast zastrzega sobie prawo do rezygnacji z umieszczenia niektórych materiałów z powodu braku zgody Prelegentów lub z powodów technicznych (np. błąd przy rejestracji nagrania, bardzo słaba jakość nagrania itp.).
 13. Brak kompletu materiałów z Wydarzenia nie upoważnia Zamawiających ani Uczestników do reklamacji lub zwrotu kosztów uczestnictwa.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia fragmentów lub całości wybranych materiałów poza Treściami Premium.
§7 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika
 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować oraz przestrzegać.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie Wydarzenia przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
§8 Własność i prawa autorskie
 1. Organizator zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych i udostępnionych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, udostępnianie innym osobom i organizacjom oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom ani organizacjom danych umożliwiających logowanie się do Treści Premium.
 5. Organizator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w Treściach Premium w przypadku udowodnienia lub uzasadnionego podejrzenia, że zostało naruszone wyżej opisane zobowiązanie.
§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Dobra Porażka z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy: 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B, NIP: 5842779216, KRS: 0000758134 mail: poczta@dobraporazka.pl
 2. Przy dokonywaniu Rejestracji Zamawiający i Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.
 4. Organizator udziela informacji o danych osobowych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.
 5. Wysłanie przez Zamawiającego i Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  a. potwierdzeniem przez Zamawiającego i Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  b. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  c. wyrażeniem przez Zamawiającego i Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  d. oświadczeniem, że Zamawiający i Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie: wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie.
  e. akceptacją przez Zamawiającego i Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wypowiedzi w publikowanych przez Organizatora materiałach dotyczących relacji z Wydarzenia.
§10 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Wydarzenia przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  b. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Wydarzenia w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego lub Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  c. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego lub Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Wydarzenia w celach osobistych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
  d. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z §10 pkt. 4 Regulaminu.
§11 Postępowanie reklamacyjne
 1. Zamawiający może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Organizatora w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres: poczta@dobraporazka.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja Dobra Porażka, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Zamawiającego lub Uczestnika oraz adres e-mail zgodne z przekazanymi w Zgłoszeniu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu niezbędnych informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Zamawiającego w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w konsultacji z Zamawiającym.
§12 Postanowienia końcowe2
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiających, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Organizatora
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej dzienporazki.pl/regulamin-konferencji i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.